Mratobat lan pracaya marang Injil Bener

Saka ing wetan aku ngundang manuk kang bisa mangan;

saka ing tanah adoh, wong kanggo nepaki tujuanku.

Apa sing dakkandhakaké, dakkandhani:

aku wis ngrancang apa sing arep dakkandhakake.

Padha elingana, heh, para wong duraka!
Padha elinga marang apa kang wus katemtokake ing jaman kuna,
Sabab Aku iki Allah, lan ora ana liyane;
Aku iki Gusti Allah, lan ora ana sing kaya Aku,
Nuduhake pungkasan saka awal,
Lan wiwit jaman kuna sing durung rampung,
Pangucapé, "Kula badhé ngadeg, kula badhé nindakaken samukawis."

Indonesia

 

Babagan ... Kratoné Gusti Allah

Uga kasebut

Injil kuwi minangka Pamrentahan Kratoning Allah ing saindenging donya

"Padha ngrungokna marang Aku, hé wong kang atiné ati,
Kawula badhe nyariyosaken kaleresan kawula; iku ora adoh, lan karahayonku ora bakal ditundha;

Wonten ing kitab suci, rawuhipun Kratoning punika dipun pratawisaken
dening saben salah sijine nabi sing saya martir
kalebu & dening getih Gusti Yesus Kristus.

Iki minangka pangeling-eling Injil miturut Sang Kristus Yesus, Gusti kita

 

Yesus ora Injil, utawa minangka dheweke ngajar
Kratoning Allah,
dheweke ngandhakake kayektene Gusti Allah Kang Maha Kuasa
kabar apik saka
Tujuan sing paling dhuwur saka Pemerintah Ilahi.
Dheweke dadi utusan prajanjian saka Gusti Allah
ora pesen.
Gusti Allah wis nemtokake Yesus bakal netepake kabeh negara
karo wong-wong mursid ing sisihane

Rahayu wong miskin ing sajroning roh, awit iku minangka Kratoning Swarga.

Rahayu wong kang padha sedhih, awit bakal padha kalipur.

Rahayu wong kang alus, awit iku bakal padha tampa warisan bumi.

Rahayu wong kang keluwen lan ngelak marang kabeneran, awit bakal padha kapenuhan.

Rahayu wong kang ambek welasan, awit bakal padha oleh rahmat.

Rahayu wong kang resik atine, awit bakal padha ndeleng Gusti Allah.

Rahayu wong sing dhemen ngrungokake, awit bakal kasebut para putraning Allah.

Rahayu wong kang padha dianiaya, marga saka karsane marga saka karsane, awit iku kang padha nduweni Kratoning Swarga.

Rahayu kowé, menawa wong bakal nyasarké kowé, lan nganiaya kowé, lan bakal nyatakaké sarupaning cidra tumrap kowé kanthi cidra, marga saka Aku.

Padha bungah-bungaha lan sukarena, sabab ganjaranmu gedhe ana ing swarga;

amarga padha nganiaya para nabi kang ana ing ngarepmu.

Kowé iku uyah ing bumi, nanging menawa uyah ilang asat, apa anggoné bakal dipasrahaké? iki wiwit ora becik, nanging bakal dilebokake, lan bakal diidak-idak ing wong.

Kowé iku pepadhanging jagad. Kutha sing disetel ing gunung ora bisa didhelikake.

Ora ana wong sing bisa ngetokake lilin, banjur dilebokake ing wadhah, nanging ana ing candlestick;

lan nyedhiyakake pepadhang marang kabeh kang ana ing omah.

Mangkene pepadhang kang sumunar ana ing ngarsane para wong, supaya padha nyumurupi kaluputanmu, sarta ngluhurake Ramamu kang ana ing swarga.

Aja mikir anggonku teka supaya nyirnakake angger-anggering Toret utawa para nabi. Aku ora teka arep nyirnakake, nanging supaya bisa ngrampungake.

Sabab satemene pituturKu marang kowe, nganti tumeka ing swarga lan ing bumi, siji utawa sijine bakal ora nglirwakake saka angger-anggering Toret, nganti kabeh bakal kalakon.

Wong sing bakal ngrusak salah sawijining pepakon iki sethithik, lan bakal ngajar wong supaya kasebut, bakal kasebut paling ora ana ing Kratoning Swarga. Nanging sing sapa nindakake lan mulang, iku bakal kasebut gedhe ing Kratoning Swarga.

Sabab Aku pitutur marang kowe, manawa kabeneranmu ngluwihi kabeneran para ahli Toret lan para wong Farisi, mesthi kowe ora bakal lumebu ing Kratoning Swarga.

Kowé wis padha krungu, yèn wis ngandika bab wong-wong mau ing wektu sing lawas, "Kowé aja matèni, lan sing sapa matèni, bakal kena ing bebaya."

Nanging Aku pitutur marang kowe: Sing sapa nepsu marang sadulure, tanpa sabab, bakal katempuh ing paukuman. Sing sapa kandha marang sadulure: "Dhasar, bakal ana bebaya marang angger-anggering Toret; nanging sapa sing muni:" Wong bodho, bakal ana bebaya neraka geni.

Mulane manawa sira nggawa peparinge marang misbyah, lan ing kana elinga yen sadulurmu duwe apa-apa marang kowe;

Ninggalne ana ing misbyah, ana ing ngarsane kasugihane, lan lungaa; wiwitan, rukun karo sadulurmu, banjur muliha lan nyaosna kurbanmu.

Setya banget karo mungsuhmu, nalika ana ing dalan karo panjenengane;

supaya ora ana mungsuh ngluwari kowe marang hakim, lan hakim bakal ngirim kowe marang perwira,

lan sampeyan bakal dilebokake ing pakunjaran.

Satemené Aku pitutur marang kowé, kowé ora bakal metu saka kono, nganti kowé wis mbayar dhuwit papat.

Kowé padha krungu, yèn wis kapangandikakaké marang wong-wong mau, "Aja laku jina!

Nanging Aku pitutur marang kowé: Sing sapa nggatèkaké marang wong wadon kalawan pepénginan iku wis nglakoni kersané

jinahe karo dheweke wis ana ing atine.

Lan manawa mripatmu tengen ngojok-ojoki kowe, nyuwek-nyuwek lan nyemplungake saka sira. Amarga saupama ana panunggalanmu marga saka anggone bakal sirna, dudu badanmu kabeh bakal kacemplungake ing naraka.

Lan manawa tanganmu tengen dadi sandhungan tumrap kowe, culika lan tundhungana, amarga iku pancen angel kanggo kowe, yen salah sijining anggotamu bakal sirna, lan ora kabeh badanmu bakal kacemplungake ing naraka.

Wis tau ngomong: Sapa sing mbantah bojone, kudu menehi surat pegatan.

Nanging Aku pitutur marang kowé: Sing sapa megat bojoné, nylametaké nyawané laku jina, wong wadon iku laku jina; lan sing sapa omah-omah karo wong wadon sing dijarah rabi iku laku jina.

Kowé padha krungu, yèn wis kawartakaké mangkéné, "Kowé aja nyuwun pitulungmu,

nanging sampeyan kudu nindakake sumpah marang Pangeran Yehuwah:

Ora kaya bumi; awit iku ancik-anciking sampeyane; awit iku kutha karajan gedhe.

Nanging supaya komunikasi sampeyan, Ya, ya; Ora, ora. Apa sing luwih penting tinimbang iki teka saka piala.

Kowé wis padha krungu, yèn ana pangandika mangkéné: Mripat mripat, lan untu kanggo untu.

Nanging Aku pitutur marang kowe, aja padha nglawan marang wong kang ala, nanging sapa kang nyleweng pipimu ing sisih tengenmu, sira mratobata.

Lan manawa ana wong kang nggugat kowe ana ing angger-anggering Toret, banjur ngrangkul jubahmu, iku uga jubahmu uga.

Sapa sing bisa ngongkon kowé kanggo mlaku setaun, sampèk terus ngetutké dèkné.

Menehi marang wong sing njaluk sampeyan, lan saka wong sing arep utang sampeyan ora mateni.

Kowé wis krungu yèn wis dingandikakaké, "Kowé tresnaa marang pepadhamu lan sengit marang mungsuhmu."

Nanging Aku pitutur marang kowé: Padha tresnaa marang mungsuhmu, padha rahayu wong kang ngipat-ipati kowé, padha nglakonana kabecikan marang wong sing padha sengit marang kowé, lan padha ndedongaa marang wong-wong sing padha nganiaya marang kowé sarta padha nganiaya marang kowé.

Supaya kowe padha dadi putrane Ramamu kang ana ing swarga;

 

Lan manawa kowe ndedonga, aja kaya para wong lamis, amarga padha seneng ndedonga ana ing pasamuwan-pasamuwan lan ing lurung-lurung ing dalan-dalan, supaya bisa katon ing wong. Satemené Aku pitutur marang kowé, padha tampa pituwasé.
Nanging sampeyan, nalika sampeyan ndedonga, mlebet ing kamar turu, lan nalika sampeyan wis nutup lawang, ndedonga marang Bapakmu sing ana ing rahasia; lan Sang Rama nguningani kanthi rahayu, kowe bakal paring piwales marang kowe.
Nanging manawa kowe ndedonga, aja nganggo tembung-tembung kang tanpa guna, kayadene wong-wong dursila, sabab padha ngira, manawa wong-wong iku bakal padha krungu.
Aja padha kaya wong-wong iku, awit Ramamu ngerti apa kang koksuwun, sadurunge kowe takon.

Iki carane sampeyan kudu tansah ndedonga ...
Rama kita sing ana ing swarga,
Padha dadi asma soko sampeyan.
Kraton Paduka rawuh,
Kersan Paduka, badhe kawujud ing bumi,
kaya ing swarga.
Mugi kersaa paring piwales dhumateng kawula.
Lan ngapura dosa kawula,
kaya aku ngapura kabeh wong sing nglakoni dosa marang aku.
mimpin aku ora dadi panggoda,
nanging ngluwari aku saka ing piala:
Awit Paduka punika karajan,
lan kekuwatan,
lan sakehing kamulyan ing salawas-lawase.
Amen.

 

Sira aja nglumpukake bandha dhéwé ing bumi, ing endhase lan karat bakal ngrusak,
lan ing ngendi pencuri mbukak lan nyolong:
Nanging padha nglumpukna bandha ing swarga,
ing ngendi ora ana kuping utawa tatu sing ngrusak, lan ora ana sing nyolong utawa nyolong.
Awit panggonanmu ana ing kono, atimu uga ana ing kono.
Cahyaning badan iku mripat; manawa mripatmu dadi siji,
awakmu bakal kebak sinar.
Nanging manawa mripatmu dadi ala, awakmu kabeh bakal kebak peteng.
Manawa pepadhang kang ana ing kowe dadi peteng, dadi gedhe pepeteng iku.
Ora ana wong sing bisa ngawula marang loro:
kanggo sapa waé sing bakal sengit marang sing siji, lan tresna marang sing liyane;
utawa ora, dheweke bakal nyekel wong sing siji lan nyepelekake liyane.
Kowé ora bisa ngawula marang Allah lan marang Mamon.
Mulane Aku pitutur marang kowe: Aja padha sumelang ing uripmu,
apa sing bakal kokpangan lan apa sing bakal kokombe; utawa kanggo awakmu, apa sing bakal dilakoni.
Apa urip luwih asor tinimbang daging, lan awak tinimbang sandhangan?
Lah manuk-manuk ing awang-awang padha ora nyebar lan ora padha ngeneni, lan ora padha ngumpul ana ing lumbung;
nanging Ramamu ing swarga ngiseni dheweke. Apa kowe ora luwih becik katimbang karo dheweke?
Lan apa sampeyan mikirake sandhangan desainer?
Coba elok kembang-kembang ing ara-ara-ara; padha ora nggarap, lan uga ora ngedol.
Nanging aku pitutur marang kowe, malah Sang Ratu dhéwé ing sajeroning kamulyané ora nganggo sandhangan kaya iki.
Mulane, manawa Allah ngreksa suket ing ara-ara kang saiki lan ing wayah sore kacemplungake ing pawon,
Apa maneh panunggalanmu, hé, wong kang cupet ing pangandel!
Mulane aja padha duwe pangira, pangandikane, "Apa kang bakal kita pangan? Utawa, Apa sing bakal kita ngombe?
Utawa apa bakal dakpangan?
(Sabab sawise mangkono wong-wong dudu Yahudi padha nggolèki.)
awit Ramamu ing swarga wis sumurup, manawa kowe padha mbutuhake samubarang kabeh.
Nanging kowe padha kepengin dhisik Kratoning Allah,
lan kabeneran; lan kabeh iku bakal ditambahake marang kowe.
Mulane aja padha kuwatir bab besok.
awit besuk bakal ngetrapake barang-barang dhewe.
Cukup kanggo dina sing ala kuwi.

 

Umume imam lan pasamuwan nyatakake martakake Kratoning Allah. Nanging apa karajan iki pancen bener? Lan ing ngendi sampeyan bisa nemokake utawa bener yen wis katon? Apa ing Swarga? utawa apa Kakaisaran Britania, mungkin gereja universal, Apa ing vatikan utawa ati Paus lan uskup-uskup utawa mung becik ing saben wong?

 

Milyar percaya gagasan populer nanging kabeh iku salah! Ing kasunyatan,

ora ana sing bisa nutup hak kasebut.

Sudah terlalu lama firman Tuhan diabaikan. Kenyataannya itu tidak bisa bertahan lama. Segera Anda akan mulai memahami Kerajaan Allah yang belum pernah ada sebelumnya. Banyak yang telah sepenuhnya kebodohan dan penolakan tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Banyak yang percaya bahwa konglomerat dari keluarga dan organisasi paling elit di dunia akan membawa satu pemerintahan dunia. Selama bertahun-tahun mereka secara terbuka membuat ini sangat jelas. Kompleks militer universal sedang melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membuat peristiwa semacam itu, tetapi hanya akan berusaha dengan risiko sendiri, hal itu dinyatakan dan karenanya dinyatakan tidak akan berhasil.

SELURUH BUMI SELURUH
BANYAK BINGUNG TENTANG PERAN YANG DATANG
KERAJAAN ALLAH

Akeh sing bingung sing bakal nggawa? Sawise kabeh akeh pracaya sing siji pemerintahan donya minangka cara mung kanggo nyimpen peradaban. Apa hukum sing arep ditindakake? Carane bakal dileksanakake? Punapa bangsa-bangsa ingkang saleh badhe nundhung wewenangipun? Apa bakal kasil utawa bakal ditindhes lan ngruwat kabeh umat manungsa? pitakonan iki tansah mungkasi pemimpin ing trek "Ing Markus 1: 15 Gusti Yesus ngandika, ..." Wektu wis kawujud, lan Kratoning Allah wis cedhak: mratobat, lan pracaya Injil ". Milyar ing saindenging planet ora ngerti apa Injil. Malah wong-wong percaya Injil ora nganggep awake dhewe karo apa Injil, Bebener Injil wis didhelikake saka mayoritas profesine Kristen. Paling mikir Iku babagan wong Yesus. Mesthine gulungan Yesus iku penting banget kanggo nggawa Injil, nanging dheweke ora Injil. Panjenengané martakaké lan mulang ing Injil. Lan Kitab Suci nyathet iki. Gusti Yesus rawuh ing tanah Galilea, martakake Injil Kratoning Allah, miturut Markus 1: 14 ing Markus 1: 15 Panjenengane banjur ngandika: Wekasan wis kelakon, lan Kratoning Allah cedhak: mratobat, lan pracayaa Injil. Kang mbuktikake ana mung siji Injil sing nyata yaiku Kratoning Allah.

THE ONLY TRUE GOSPEL OF

Copyright 2020 www.TheAlmightyFatherGod.com 

www. TheUniversalCreator.Com

E mail; ContactUs@TheAlmightyFatherGod.com

"All Universal Rights Reserved"

In the never ending love & name of Jesus Christ

Disclaimer

Sometimes when all we want or need is more simple in good faith  information from ministers who understand the Almighty God. Ministers often present chaotic words and paragraphs with very confused doctorings. All I know is these only confuse me so I have assumed they also confuse many others aswell. All I really know is, I was visited in a dream where The Lord Jesus Christ and two Saints, telepathically communicated with me after stopping my fall to hell itself. All I remember was the very next morning I was told  by Jesus to buy the domain names  The Almighty Father God & The Universal Creator & a Holy Bible King James Version. Since then I have seen many visions from both the spirital world and the natural phisical world. Yes even the questionable massive cloud Giants???. I could never clearly understand The Holy Bible.Before this event occured but now all that has changed.  I knew absolutly nothing about religion or building websites infact what I knew about computers in general could have been written on a postage stamp. I have seen many wonders and visions since, and on many occasions these have reacted immediatly by my voice commands given by the God of Abraham Isaac & Jacob for which Im eternally greatful. To remain private I have used the name Just a Mustard Seed. I alone have been given the task to begin the research and development of the Lord thy Gods Kingdom of God first sanctuary city on earth as it is in heaven with the view to encouraging all the souls of the House of Israel back to The Almighty Father God. Thank you Lord for all the blessing spiritual guidance given to me from The Holy Spiit in the name of Jesus of Nazereth,  I am so greatful father God, your most humble & faithful servant "Just a Mustard Seed" Child of the most high God. Bless You